LIÊN HỆ Lõi Lọc Than Nén CTO 20inch

Sn phm: Lõi lc than nén CTO

Tên gi khác: Lõi than hạt, Lõi UDF

Kích thước:  20 inch